Procedura rozwiązania spółki handlowej

Procedura rozwiązania spółki handlowej

Większość ludzi nie wie, jak wygląda rozwiązanie spółki. Warto podkreślić, że szeroki katalog sytuacji skutkujących rozwiązaniem spółki jest zawarty w kodeksie spółek handlowych.

Przepisy o rozwiązaniu spółki

Należy pamiętać, że przesłanki rozwiązania spółki znajdują się w art. 21 k.s.h. oraz 270 i 271 k.s.h. Pierwsza grupa przesłanek dotyczy spółki akcyjnej oraz spółki z.o.o., z kolei druga dotyczy tylko spółek z.o.o. Musi wystąpić przyczyna do rozwiązania spółki, a później trzeba przeprowadzić skuteczną likwidację i wykreślić spółkę z rejestru. Spółki często korzystają z usług kancelarii prawniczych, które pomagają im przejść cały proces. Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych prawników, którzy wiele lat działają na rynku i cieszą się dobrą opinią.

Sąd rejestrowy

Warto dodać, że to sąd rejestrowy dokonuje rozwiązania spółki. Trzeba jednak podkreślić, że muszą pojawić się okoliczności przewidziane w przepisach lub ewentualnie wspólnik przedstawi żądanie rozwiązania. Przepisy prawa jasno wskazują, że Rozwiązanie spółki następuje na mocy orzeczenia sądu rejestrowego. Jeśli umowa spółki nie została zawarta to sąd rejestrowy może działać z urzędu. Dotyczy to również sytuacji, gdy przedmiot działalności spółki przewidziany w statucie jest sprzeczny z prawem. Jeśli od wpisania do rejestru minęło 5 lat to sąd rejestrowy nie rozwiąże spółki. Wtedy wystąpienie okoliczności wymienionych w art. 21 k.s.h. nie ma już żadnego znaczenia.

Przyczyny rozwiązania

Kolejny powód, kiedy można rozwiązać spółkę jest wskazany w art. 271 k.s.h. Przepis mówi o tym, że sąd rejestrowy na żądanie wspólnika może orzec o rozwiązaniu spółki. Ważny jest nie wyrok sądu, ale jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Rozwiązanie spółki może nastąpić również na wniosek oznaczonego w odrębnej ustawie organu. Organ państwowy musi udowodnić, że spółka zagraża interesowi publicznemu lub narusza prawo. Warto nadmienić, że uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Przyczyny rozwiązania mogą być także przewidziane w samej umowie spółki.