Faktura vat RR i jej zastosowanie

Faktura vat RR jest szczególnym rodzajem faktury wystawianej przy okazji zakupu produktu rolnego lub usługi rolnej. Fenomen tego dokumentu polega na odwróceniu ról stron transakcji. To kupujący jest zobowiązany do wystawienia faktury i zapłaty na rzecz sprzedającego zryczałtowanego podatku vat. Sprzedającym jest rolnik ryczałtowy, który oprócz działalności rolniczej nie może czerpać korzyści z innych źródeł. Ponieważ przedsiębiorca nabywający dobra bądź usługi od rolnika jest czynnym płatnikiem vat, to on właśnie rozlicza tę należność. Może wystawić fakturę w tradycyjnej wersji papierowej bądź zrobić to w formie elektronicznej.

Co zawiera faktura vat RR?

Faktura vat RR ma ściśle określoną strukturę. Oprócz oznaczenia stron (ich imion i nazwisk lub nazw, adresów i numerów identyfikacyjnych), konieczne jest indywidualne oznaczenie przedmiotu sprzedaży (wartość, ilość, etc.). W fakturze ustala się stawkę zryczałtowanego podatku vat oraz należność, którą wpłaca sprzedający z wyszczególnieniem kwot składowych. Każda faktura musi mieć swój identyfikator, datę i miejsce jej sporządzenia. Wskazuje się także gdzie i kiedy doszło do zakupu. Obligatoryjnym elementem faktury jest także oświadczenie wyrażone przez rolnika. W oświadczeniu tym, rolnik musi jasno wskazać, iż na mocy obowiązujących przepisów, jako rolnik ryczałtowy, jest zwolniony z podatku od towarów i usług. Oświadczenie nieprawdziwe naraża rolnika na odpowiedzialność.

Ewentualne korekty i przechowywanie faktur

Jeśli w fakturze zdarzy się oczywista omyłka rachunkowa, pisarska lub jakakolwiek znacząca pomyłka, należy ją jak najszybciej skorygować. Dokument korygujący jest wymagany w razie zmiany ceny za produkt bądź usługę. Zmiana ta może polegać, zarówno na podniesieniu, jak i obniżeniu pierwotnej ceny. Jeżeli jakiekolwiek dane stron transakcji zostały błędnie wprowadzone także należy je sprostować. W dokumentacji wszystko musi się zgadzać. Oryginał otrzymuje sprzedawca, natomiast kopię przedsiębiorca zatrzymuje dla siebie. Jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie urzędu skarbowego, lecz nie musi tego robić profilaktycznie.

Kiedy jest możliwe odliczenie podatku vat?

Odliczenie wpłaconego bezpośrednio do rolnika podatku vat jest możliwe przez przedsiębiorcę tylko, gdy spełnione zostaną łącznie pewne odgórnie określone warunki. Pierwszym z nich jest wpłata należności bezpośrednio na konto bankowe rolnika. Drugi warunek polega na tym, że transakcja musi się odbywać w drodze dostawy opodatkowanej. Ponadto, jako trzecią przesłankę podaje się powiązanie tytułu przelewu z wystawioną fakturą.

Artykuł powstał przy współpracy z afaktury.pl